HomeHistoryHolocaustMapsRecordsStories

PhotosTripsBibliographyGuest BookSearchContact Us

 

SURNAMES

RTR Database

CEMETERY

Graves A-F
Graves G-K
Graves L-R
Graves S-Z

Graves A-F
Graves G-H
Graves I-L
Graves M-N
Graves P-Z
1874 Draft

 

 

Plot 757

Plot 638

Plot 365

Plot 867

Plot 637

Plot 767

 

 

 

Graves L-R

Plot Location

Surname

Given Name

Date of Death

Father’s name

757

Lapidut(s)

Yosef

1925, 4 Sivan

Mendel

777

Lazanovich

Sheyna Heyna

1917, 19 Adar

Zvi

638

Levin

Avraham

1919, 23 Av

Izhak Mihl

365

Levin

David

1928, 4 Adar

Zeev

867

Leynson

Hana Ronya

1911, 9 Tamuz

Avraham Yehoshua

637

Lifsheyn

David

1889, 15 Tamuth

Shmer’yahu

767

Lifshiz

Haya Dvora

1918, 20 Tishrey

Mordehay

768

Lifshiz

Israel

1920, 4 Nisan

Dov

831

Lifshiz

Raysha

1929, 7 Elul

Shmuel

874

Lifshiz

Yoel Yakov

1907, 15 Av

Shmuel Yehoshua

751

Lotoreychik

Haya

1926, 7 Nisan

David

817

Markil

Ziv’ya

1903, 27 Tishrey

Moshe

371

Maslevich

Yosef

1898, 14 Tevet

Leyb

769

Melzer

Mordehay Ayzik

1921, 5 Kislev

Meir Kalman

602

Merin

 Yosef

1896, 18 Tevet

Avraham

630

Milikovsky

Meir Zvi

1940, Shmini Azeret

Avraham Izhak

368

Mishan

Henya

1930, 3 Kislev

David

367

Mishan

Tuv’ya

1934, 21 Tevet

Yosef

642

Mochanov

Shmuel Dov

1926, 22 Heshvan

Yakov Moshe

911

Muterperl

Hinda

1919

Zeev

774

Nalibozky

Avraham

1919, 1 Nisan

Shimeon

776

Nalibozky

Freyda

1917, 10 Tevet

Israel

761

Nueli ???

Elyahu

1921, 16 Elul

Moshe Gdal’yahu

755

Orlyuk

Nehema

1926, Evening in the Shavuot

Leyb

380

Ovsheyevich

Mordehay

1931, 24 Sivan(1911?)

Yehoshua Mihl

381

Ovsheyevich

Rahel Rivka

1930,20 Tevet

Yosef

854

Pekker

Avraham

1919, 9 Sivan

Gedal’ya

816

Perelman

Sheyna

1903, 26 Kislev

Alexander

652

Perilman

Avraham Izhak

1924, 9 Adar

Issahar Ayzik

749

Perilman

Bat’ya

1926, 1 Adar

Natan Neta

596

Perilman

Ester Malka 

1919, 5 Elul

Shmuel

649

Perilman

Gitil

1930, 17 Kislev

Nahum

668

Perilman

Hana

1926, 16 Av

Yehuda Leyb haKohen

671

Perilman

Mendil

1920, 11 Nisan

- - -

688

Perilman

Sarra

1915, 22 Tevet

Yakov Moshe

382

Perilman

Shmuel

1936, 1 Pesah

Issahar Ayzik

686

Perilman

Yakov

1916

Moshe

836

Pisezner

Feyga

1937, 4 Adar

Yosef Dov

880

Polyansky

Shmuel

1912, 29 Shvat

Meshulem Fayvish

905

Polyaush

Izhak

1908, 1 Iyar

Moshe

802

Polyavish

Shabtay

1909, 21 Adar

Moshe

876

Poznyak

Menahem

1909, 24 Adar

Mordehay

832

Pupkin

Benzion

1931, 7 Adar

Tanhum

734

Pupkin

Moshe

1936, 11 Adar

Tanhum

707

Pupkin

Tanhum

1912, 9 Sivan

Mordehay Yehiel

664

Pupkin

Haya Eta 

1920, 1 Pesah

Aharon

179

Rabinovich

Avraham Nisan

1921, 9 Sivan

Noah

780

Rabinovich

Menuha

1918, 11 Sivan

Shmuel

180

Rabinovich

Rahel

1890

Simha Halevi

773

Rabinovich

Shlomo Bendet

1919, 7 Iyar

Zvi Dov

666

Rabinovich

Shmuel

1923, 3 Shvat

Aharon Moshe

695

Ragovin

Avraham Izhak

1916, 6 Tevet

Zvi

393

Rashi

Doba

1920, 3 Nisan (1926, 12 Av)

Yakov

178

Ratner

Haya Sheyna

1900, 6 Adar “a”

Avraham

799

Rayhelsohen

Leyb Zvi

1909, 6 Nisan

David haLevi

610

Reznik

Shmuel

1929, 29 Shvat

Moshe Aharon

694

Riskin

Hana

1920, 21 Elul

Yehuda Leyb

750

Riskin

Haya Mayta

1926, 23 Av

Shmuel

752

Rolnik

Mordehay

1921, 1 Adar “a”

Yosef

898

Rolnik

Elieyther

1933, 25 Adar

Kalman

19

Rothental

Shmaya

1919, 9 Heshvan

Yosef Asher haKohen

650

Ruberman

Izhak Dov

1936, 23 Adar

David

886

Rubershteyn

Rasya

1904, 25 Adar

Shmuel

779

Rubin

Etil

1919, 25 Kislev

Shalom

784

Rubinshteyn

Moshe Aharon

1912, 5 Nisan

Shmuel

384

Rubinshteyn

Moshe Ar’ye

1924, 13 Elul

Yehoshua

657

Rudensky

Yosef

1925, 13 Sivan

Zvi

906

Rusak Baruch 1906, 7 Adar Leyb