HomeHistoryHolocaustMapsRecordsStories

PhotosTripsBibliographyGuest BookSearchContact Us

 

SURNAMES

RTR Database

CEMETERY

Graves A-F
Graves G-K
Graves L-R
Graves S-Z

Graves A-F
Graves G-H
Graves I-L
Graves M-N
Graves P-Z
1874 Draft

 

 

Plot 759

Plot 669

Plot 101

Plot 690

Plot 331

Plot 321

Plot 18

Plot 888

 

 

 

 

 

 

Graves G-K

Plot Location

Surname

Given Name

Date of Death

Father’s Name

759

Garbuz

Golde

1924, 11 Adar

Meir

759

Garbuz

Yakov

1922, 24 Adar

Moshe

669

Garmize

Moshe

1920, 9 Shvat

Eliyahu

673

Garmize

Musya Rahel

1919, 13 Tishrey

- - -

884

Gelman

Basya

1904, 1 Shvat

Yosef

3

Gezy

Pesi Gitl

1883, 11 Heshvan

Elikum

896

Ginburg

Dov Ber

1936, 7 Kislev

Yehiel

101

Ginburg

Eliyahu

1915, 8 Adar

Yehuda

689

Ginzburg

Eshke

1914, 15 Tamuz

Issahar Ayzik

690

Ginzburg

Yehuda

1915, 9 Tevet

Menahem Mendel

856

Goldshteyn

Dreytha

1918, 21 Nisan

Shmuel

331

Goldshteyn

Shlomo

1921, (Adar “b”?)

Yakov Davi

321

Goldshteyn

Yakov David

1919, 28 Elul

Haim

18

Golinker

Batya Rivka

1917, 1 Iyar

Meshulem

888

Golovenezky

Neta Ayzik

1904, 23 Shvat

Nuthum (?)

678

Golovinezky

Haim Israel Aharon

1916, 9 Tevet

Neta Ayzik

685

Gordon

Elieyzer Zeev

1916, 17 Kislev

Yehiel Mihl

711

Grayver

Gitil

1903, 5 Shvat

Eliyahu

766

Grinholz

Braha Ester

1921, 28 Tishrey

Yosef

743

Grinholz

Haya

1935, 5 Kislev

Ar’ye Leyb

745

Grinholz

Henya

1935, 20 Adar

Shalom Benzion

639

Grinholz

Israel

1928, 25 Elul

David

640

Grinholz

Izhak Zeev

1940, 23 Kislev

Shmuel

782

Grinholz

Masya

1917, 14 Tevet

Yakov David

838

Grinholz

Pesya Rivka

1939, 7 Iyar

Yehuda

655

Grinholz

Pinhas

1927, 7 Adar

Israel

676

Grinholz

Sarra Henya 

1919, 15 Iyar

Yakov

20

Grinholz

Shlomo Zalman

1886, 7 Heshvan

Yekutiel

184

Grinholz

Shoshana Elka

1941, 15 Shvat

Avraham Botvinik

786

Grinholz

Shmuel

1914 19 Tevet

Pinhas

661

Gurevich

Sarra

1921, 23 Kislev

Avraham Aharon

665

Gurevich

Sarra Nehama 

1922, 13 Heshvan

Moshe Aharon

388

Gurvich

- - -

1896, 6 Nisan

Zvi

105

Gurvich

Avraham Ayzik

1926, 9 Iyar

Shmar’yahu

868

Gurvich

Elka

1911, 1 Sivan

Zvi Shlomo

746

Gurvich

Haya Sarra

1935, 1 Adar “a”

Izhak Yakov

770

Gurvich

Shneur Zalman

1920, 11 Kislev

Efraim

872

Gurvich

Yoel Yakov

1927, 19 Shvat

Israel

611

Gurvich

Zvi

1927, 6 Adar

Izhak Ayzik

731

Gurvich

Zvi Shlomo

1937, 4 Tamuz

Yoel Yakov

837

Gurvich

Hana

1939, 11 Adar

Avraham Aharon

677

Gurvich

Hasya

1919, 26 Tamuz

Israel Eli haKohen

850

Halperin

Mayta

1920, 9 Shvat

Moshe

645

Hayat

Izhak Yakov

1925, 25 Shvat

Avraham Yehuda

701

Hayet

Elieyzer Zvi

1909, 10 Shvat

Izhak Yakov

851

Hayet

Mayta

1919, 10 Elul

Izhak Yakov

???

Hayet

Shmuel

1900, 13 Nisan

Yehuda

736

Haymovich

Haim Nisan

1930, 5 Adar

Shmuel

644

Hayutin

Haya Ester 

1927, 15 Tevet

Israel

643

Hayutin

Moshe Mordehay

1938, 12 Iyar

Yehuda Ar’ye

805

Hayutin

Zviya Zelda

1904, 26 Av

Moshe

819

Helber

Hana

1902, 5 Adar

Kalman Yehoshua

881

Hurvich

Mordehay Zeev

1908, 23 Shvat

Yakov

705

Hurvich

Moshe Aharon

1912, 9 Tevet

Shimeon

797

Hurvich

Yakov

1902, 14 Av

Zeev haLevi

748

Hurvich

Moshe

1925, 26 Tamuz

Shlomo

742

Hurvich

Risya Beyla

1928, 2 Shvat

Elieyzer

679

Idelman

Eshke Dobe 

1916, 21 Av

Mihal

108

Izhakin

Meshulen Fayvish

1910, 6 Elul

Gershon Noah

756

Kagalovich

Musya

1916, Simhat Tora

Israel Moshe

739

Kagan

Leya

1927, 9 Sivan

Izhak

392

Kahan

Sarra Rivka

1924, 2 Tishrey

Yakov Leyb

722

Kahan

Meir

1910, 7 Av

Yakov

121a

Kalman

Yehoshua

1922, 21 Kislev

Mordechay

102

Kalmanovich

Rachel

1939, 27 Iyar

Hanoh Zundil Halevi

847

Kantarovich

Blyuma

1919, 11 Shvat

Israel Yakov

823

Kantarovich

David

1918, 1 Av

Zvi

654

Kantarovich

Israel Yakov

1924 1 Pesah

Zvi

691

Kantarovich

Reytha

1912, 2 Tamuth

Zalman

894

Kantarovich

Rivka

1905, 7 Kislev

Zvi Hirsh

597

Kantarovich

Rivka Haya 

1823, 7 Heshvan

Moshe

647

Kantarovich

Sarra Bat’ya 

1928, 13 Heshvan

Kalman

758

Kantarovich

Shlomo

1921, 3 Av

Mordehay

848

Kantarovich

Yakov

1920, 22 Av

Zalman

706

Kantarovich

Yenta

 

Eli

899

Kantarovich

Zalman

1932, 27 Adar “a”

Pinhas

710

Kantor

Shmuel

1905, 18 Sivan

Haim Nisan

744

Kaplan

Henya

1935, 6 Adar “b”

Yeruham

674

Kaplan

Leya

1919, 6 Nisan

Gershon Baruh

351

Kaplan

Yakov

1935, 24 Sivan

Izhak Ayzik

542

Katz

Elieyzer

1786, 19 Sivan (?)

Moshe

493

Katz

Haim

1861, 8 Kislev

Yakov

347

Kaz

Kalman

1858, 14 Iyar

Yakov

14

Kaz

Musya Heynya

1891, 7 Iyar

Avraham Izhak

188

Kaz

Rivka Frida

1872, 18 Sivan

Yakov

800

Klaynhen

Shlomo

1918, 24 Kislev

Avraham Zvi

682

Klyonsky

Aharon

1916, 22 Shvat

Yakov Yosef

670

Kohan

Itil

1921, 8 Heshvan

Izhak

781

Kokos

Shmuel

1917, 4 Sivan

Izhak Ayzik

334

Korchemnik

Zelig Menahem

1894, 13 Elul

Nafteli Herz

753

Kost

Ester

1923, 20 Nisan

Zelig Moshe

660

Kuznetzov

Rahel Leya 

1921, 1 Tevet

Shlomo Zelig