HomeHistoryHolocaustMapsRecordsStories

PhotosTripsBibliographyGuest BookSearchContact Us

 

 

SURNAMES

RTR Database

CEMETERY

Graves A-F
Graves G-K
Graves L-R
Graves S-Z

Graves A-F
Graves G-H
Graves I-L
Graves M-N
Graves P-Z
1874 Draft

 

Plot 383

Plot 641

Plot 830

Plot 852

Plot 839

Plot 713

 

 

Graves A-F

Plot Location

Surname

Given Name(s)

Date of Death

Father's Name

383

Abrajensky

Haim Haykel

1939, 2 Pesah

Avraham Ayzik

849

Akselrod

Yosef

1920, 25 Tamuth

Zvi

641

Alperovich

Ester

1940, 2 Heshvan

Neham’ya

830

Alperovich

Hasya

1930, 21 Kislev

Israel Pinhas

862

Aruker

Pesya Rasya

1923, 3 Kislev

Aharon

852

Aruker

Moshe

1919, 17 Kislev

Izhak

839

Ashman

Leya Senda

1940, 8 Tishrey

Izhak Ayzik

713

Ayzikohen

Avraham

1904, 28 Kislev

Baruh Yakov

792

Ayzikzohen

Toybe Haya

1916, 6 Iyar

Meir

834

Baran

Sarra

1928, 27 Heshvan

Simha

783

Berkman

Yehoshua

1917, 11 Nisan

Yakov Leyb

716

Berman

Blyume

1902, 6 Nisan

Moshe

825

Berman

Mordehay Zeev

1902, 24 Kislev

Zvi

827

Berman

Rahel Blyume

1901, 1 Av

Dov

822

Berman

Zvi

1902, 11 Kislev

Elieyzer

875

Blyaher

Dvora

1912, 21 Shvat

Israel

877

Blyaher

Sheyna

1914, 21 Kislev

Zeev

667

Blyaher ???

Yehoshua

1923 16 Shvat

Meshulem

833

Bogorad

Yerhamiel Benyamin

1931, 9 Tevet

Zeev

183

Botvinik

Mihle

1932, 21 Av

Yakov Moshe

696

Botvinnik

Aharon Zeev

1916, 4 Heshvan

Yakov

698

Botvinnik

Ar’ye Leyb

1914, 9 Elul

Moshe Yehuda

760

Botvinnik

Eshke

1922, 1 Av

Mordehay

599

Botvinnik

Haya Feyga 

1924, 4 Hanuka

Zerah

771

Botvinnik

Ishay

1920, 12 Tevet

Shmuel

790

Botvinnik

Keylya

1913, 23 Tamuz

Moshe Dov

648

Botvinnik

Leya

1928, 2 Pesah

Moshe

890

Botvinnik

Mihlya

1908, 14 Nisan

Neham’ya

726

Botvinnik

Moshe Leyb

1900, 13 Tamuz

Yehoshua

801

Botvinnik

Neham’ya

1909

Shlomo Eli

763

Botvinnik

Shlomo

1919, 15 Elul

Shmuel

762

Botvinnik

Shlomo Eliyahu

1919, 26 Av

Kalman

720

Botvinnik

Yehoshua

1909, 9 Shvat

Moshe

681

Botvinnik

Yosef

1916, 15 Adar

Avraham Aba

651

Botvinnik

Zeev

1936, 4 Pesah

Dov

820

Botvinnik

Hana

1902, 15 Shvat

Moshe

708

Botvinnik

Israel Moshe

1911, 6 Kislev

Mordehay

765

Botvinnik

Lifsha

1920, 17 Adar

Yakov David

754

Brudner

Rivka Reyzel

1925 1 Tevet

Simha

735

Bunimovich

Avraham Neham’ya

1938, 1 Heshvan

Shimshon Zelig

879

Bushevich

Mina

1910, 24 Adar “b”

Zeev

873

Cherinsky

Toybe

1927, Purim

Yakov

794

Chertok

Moshe

1911, 1 Sukkot

Neham’ya

815

Chertok

Neham’ya

1906

Shlomo

882

Daniel

Sarra

1908, 17 Adar “a”

- - -

737

Daromovich

Henya

1927, 18 Kislev

David Wolfsohen

870

Dikshteyn

Gezil

1926, 18 Elul

Zeev

803

Dogin

Rivka

1090, 16 Tevet

Ishay

658

Dorsky

Zusman

1923, 12 Tevet

Haim Leyb

892

Druker

David

1904, 14 Adar “b”

Kalman

861

Efron

Hana Zviya

1913, 20 Tishrey

Ar’ye Leyb

729

Engelson

Mordehay

1926, 6 Tamuz

Yehoshua

840

Eyngelson

Feya

1940, 27 Tishrey

Akiva haLevi

662

Farber

Zipa

1920, 23 Av

Zeev

366

Farber

Menahem Mendel

1929, 15 Shvat

Shalom

859

Fayn

Mendel

1912, 1 Pesah

Avraham Izhak

787

Fayn

Yehuda

1918, 28 Iyar

Moshe

895

Feldman

Meshulem Faybish

1936, 11 Shvat

Zvi

895

Feldman

Asher Anshel

1936, 11 Nisan

Zvi

663

Finberg

Gita Leya 

1920 Isru Hag Pesah

Levi Izhak

653

Finkel

Avigayl

1928, 6 Nisan

Meir haKohen

865

Finkel

Fruma

1916, 7 Shvat

Shmuel Haim

659

Finkel

Sarra Bunya 

1921, 6 Tevet

Ben Zion

356

Finkel

 Peshe

1891, 20 Elul

Yona

320

Finkel

Elhonan Meir

1900, 13 Tevet

Meshulem Kan?

902

Finkel

Mar’yashe

1932 21 Tishrey

Yosef

730

Finkel

Yona

1938, 4 Pesah

Yakov haKohen

878

Fishkin

Dov

1910, 11 Tevet

Zeev

785

Fridman

Golde

1914 1 Adar

Moshe Elieyzer